Praca świetlicy

Kategoria: Świetlica Opublikowano: poniedziałek, 16, październik 2017 Administrator

Kampania promująca zdrowie

Świetlica szkolna wdraża kampanię promującą zdrowy styl życia i zachęca do jedzenia jabłek 18.10.2019 r. przeprowadzona została akcja mająca na celu zachęcanie dzieci i młodzież do jedzenia jabłek.  Tego dnia wszystko związane było z jabłkiem i jego przetworami. W świetlicy dzieci malowały kolorowanki z jabłkami, nawet przedszkolaki dostarczyły nam swoje pokolorowane jabłka. Kolorowanki zostały wywieszone na tablicy informacyjnej. Przybywający w świetlicy uczniowie zaśpiewali piosenkę o jabłku. Uczniowie tego dnia nosili wykonane własnoręcznie opaski na głowę z jabłkiem. Mamy nadzieję, że ten pyszny owoc będzie częściej spożywany.  

 

Świetlica w naszej szkole pracuje o 7:00 do 17:20. Opieką świetlicy objęte są dzieci klas 0-7 szkoły podstawowej i II-III gimnazjum, ze zdecydowaną przewagą uczniów klas młodszych. Świetlica zapewnia uczniom szkoły dobrze zorganizowaną opiekę w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych (przed lekcjami jak i po nich). To właśnie tu w bezpiecznym i miłym otoczeniu dzieci mogą odpocząć, zrelaksować się i odrobić lekcje. Czas spędzony w świetlicy sprzyja też wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Organizuje się gry i zabawy, rozwija się zdolności i zainteresowania uczniów, kształci nawyki kultury dnia codziennego. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości dzieci, rozwijają ich umiejętności. Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci – rodziny, szkoły, kolegów. Obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie i świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Uwzględniają też tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych.
Świetlica doposażona jest w nowe zabawki edukacyjne, gry, puzzle i sprzęt sportowy. Gry i zabawki sprawiają dzieciom wiele radości. Mamy nadzieję, że nowe gry i zabawki będą nam służyły jak najdłużej, pozwalając dzieciom spędzić czas w ciekawy i rozwijający sposób.
Zachęcamy dzieci do udziału w zajęciach świetlicowych.

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Celem głównym działalności świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Świetlica szkolna ma więc spełniać głównie role opiekuńczo-wychowawczą. Oprócz zajęć świetlicowych,( których tematykę opracowuje się w rozbiciu na poszczególne tygodnie i miesiące roku szkolnego), uczniowie mogą spędzić czas wolny według własnego uznania, zjeść posiłek czy odrobić lekcje przy wydatnej pomocy nauczyciela - wychowawcy. Zajęcia świetlicowe mają zapewnić dzieciom czas w sposób możliwie interesujący. Poprzez ich organizację pragniemy osiągnąć określone zmiany w zainteresowaniach, postawie i codziennych nawykach wychowanków.
W planie rocznym ujęto tylko kilka zdań kierunkowych, które dotyczą najważniejszych dziedzin pracy świetlicy. Należą do nich:
1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do pracy własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia.
2. Pomocy w opanowaniu wiedzy szkolnej i rozwijaniu sprawności umysłowej.
3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
4. Kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie.
5. Działanie w zakresie troski o zdrowie dzieci i kształtowanie nawyków w zakresie higieny i kultury codziennego życia.
6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz nabywanie umiejętności spożytkowania czasu wolnego.
7. Kształtowanie postaw moralno - społecznych oraz rozwijanie samodzielności.
8. Dbanie o naturalne środowisko i najbliższe otoczenie ucznia. Uwrażliwienie na potrzeby innych.
9. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły.
10. Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i zabaw podczas pobytu w świetlicy szkolnej dzieci pięcioletnich i sześcioletnich.
11. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci dowożonych autobusami szkolnymi:
- przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci pięcioletnich i sześcioletnich;
- opieka nad uczniami gimnazjum;
- zakup i rozprowadzanie biletów miesięcznych dla uczniów korzystających z autobusów.

Nauczyciele pracujący w świetlicy:

 • Beata Ciepierska
 • Bożena Drabot
 • Grzegorz Dzierzgowski
 • Barbara Grabowska
 • Jadwiga Gołębiewska
 • Milena Gołębiewska
 • Joanna Janowska Milczarek
 • Dariusz Twardziak
 • Eliza Skrzecz - Witkowska
 • Ewa Lubiak
 • Teresa Leśniewska
 • Barbara Wójcik
Odsłony: 6017