Aktualności

Filtr

Drodzy Rodzice i Uczniowie

14 września 2022 r. (środa) jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Tego dnia szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w godzinach 8:30 – 12:30, lecz nie zapewnia dowozu i dożywiania uczniów.

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie
Barbara Grabowska

 

Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.

„Żyj Zdrowo” - pod takim hasłem Szkoła Promująca Zdrowie przeprowadziła pierwszą akcję w tym roku szkolnym. Zadanie skierowane było do rodziców i odbywało się podczas pierwszej wywiadówki rozpoczynającej nowy rok szkolny 2021/2022. Nasze zadanie to - zachęcenie rodziców do zdrowego stylu życia. Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania, jak również przekazywanie zdrowych nawyków w swoich rodzinach, zostały zwarte w folderze - „Żyj Zdrowo”. Ulotka zawierała również działania Szkoły Promującej Zdrowie, potrzebę i rezultat uprawiania sportu, a także wpływ tego co jemy na nasz organizm.
Wykonaliśmy dekoracje na holu szkoły, aby każdy, wchodzący do budynku rodzic, mógł zapoznać się z naszymi priorytetami. Zachęcając do zdrowego jedzenia, częstowaliśmy zbożowymi ciasteczkami, muffinkami z bananem, ciastem marchewkowym, itp. Pomimo że brzmi to kalorycznie i słodko, jednak były to zdrowe i dietetyczne słodycze.
Dziękujemy wszystkim rodzicom za tak miły odzew a nauczycielom za podzielenie się z nami swoimi ulubionymi zdrowymi słodyczami.

Agnieszka Dąbrowska

Dzień Chłopaka

Europejski Dzień Sportu

Europejski Dzień Sportu Szkolnego (EDSS) to wielkie międzynarodowe święto ruchu, w którym nie mogło zabraknąć uczniów Szkoły Podstawowej w Goworowie. Świętowanie zaczęliśmy od Porannego Bezruchu. Następnie z Akademią Krokieta i Lamy odbyliśmy lekcje matematyki i języka polskiego które naładowały nas pozytywną energią. Do wspólnej zabawy i aktywności fizycznej dołączyli uczniowie starszych klas. Był to bardzo aktywny i wesoły piątek #ESSD2021 #ESSDPoland #AKIL #BeActive #edukacjawruchu @essdeurope

Nauczyciele Wychowania Fizycznego

Sprzątanie Świata – Polska 2021

Jak co roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2021”. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Myślę, więc nie śmiecę’’. Akcja „Sprzątanie świata – Polska” jest wspólną lekcją poszanowania środowiska, jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów. Nasi uczniowie wraz z wychowawcami  spisali się na medal, sprzątając plac szkolny oraz jej bliską okolicę. Akcji towarzyszyły pogadanki na temat segregacji odpadów, wizyta w kwiaciarni połączona z rozmową na temat pracy florysty i ochrony środowiska oraz lekcje matematyczne związane ze zamianą jednostek długości i masy.

Mając na uwadze tegoroczne hasło, szczególnie zachęcamy, aby każdy z nas podjął działania, dzięki którym zmniejszymy ilość wytwarzanych odpadów. Zmiany zaczynają się od małych rzeczy, które, wielokrotnie powtarzane, w perspektywie czasu stają się wielkie.

Serdecznie dziękuję wszystkim za zaangażowanie w akcję!

Aneta Kosek

Egzamin Ósmoklasisty w 2022 r.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Poniżej podano informacje najważniejsze.
Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. W 2022 r. – podobnie jak w zeszłym roku – egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:
• uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
• uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
1. języka polskiego
2. matematyki
3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.
Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty
W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎
Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (dostępne są aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022), w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych, w arkuszach z egzaminów próbnych, w zestawach powtórzeniowych zadań egzaminacyjnych oraz w arkuszach wykorzystanych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019-2021.

Wyniki i zaświadczenia
W 2022 r. uczniowie poznają swoje wyniki 1 lipca, natomiast 8 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎
Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎
Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎
Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎
Informacje dodatkowe

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ ‎I JĘZYKU REGIONALNYM
Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania ‎z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości ‎etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.‎

‎EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO
Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW
Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy), przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 r.

Załączniki

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty zał. 1_11

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty zał. 12_16

Pedagog szkolny

Aneta Gąsior

 

 

 

Ogłoszenie

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE,

14 września 2021 r. (wtorek) jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Tego dnia szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w godzinach 8:30 – 12:30, lecz nie zapewnia dowozu i dożywiania uczniów.

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Goworowie
mgr Barbara Marianna Grabowska

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY OBOWIĄZUJĄCE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

Przywozy i odwozy od 2 września 2021 r.

Przywozy dzieci i uczniów - obowiązują od dnia 02.09.2021 r.

Odwozy dzieci i uczniów z oddziałów 0 i klas I-VIII - obowiązują od 20.09.2021 r.

Uczniowie klas 4-8 dojeżdżający z miejscowości Żabin I, Żabin II, Grabowo i Damięty korzystają z dowozu firmy DAREX na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie

Wywiadówka inaugurująca nowy rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie:

1 października 2020 r. (czwartek) – klasy IV-VIII
Od godz. 15:00 – do godz. 17:00 – spotkania rodziców z wychowawcami klas według wyznaczonej godziny i harmonogramu przydziału sali lekcyjnej;

2 października 2020 r. (piątek) – oddziały „0” i klasy I-III
Od godz. 15:00 – do godz. 17:00 – spotkania rodziców z wychowawcami klas według wyznaczonej godziny i harmonogramu przydziału sali lekcyjnej;
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!!!

Uwaga!!! Wewnątrz budynku szkoły obowiązuje ścisłe przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego: pomiar temperatury ciała, dystans społeczny, dezynfekcja dłoni oraz ochrona nosa i ust. Proszę stosować się do poleceń i wskazań dyrekcji szkoły oraz pracowników obsługi. Wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo!

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
Mgr Jacek Dobrzyński

Wywiadówka wrześniowa - przydział sal lekcyjnych na spotkania wychowawców klas z uczniami z SP - klasy IV-VIII - 01.10.2020 r.

Wywiadówka wrześniowa - przydział sal lekcyjnych na spotkania wychowawców klas z uczniami z SP - klasy 0-III - 02.10.2020 r.

Zajęcia języka angielskiego

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Zarząd (Prezydium):

przewodniczący – pan Adam Hołozubiec
z-ca przewodniczącego – pani Grażyna Nowak
sekretarz – pani Anna Bielicka
skarbnik – pani Anna Brejnak
członek – pani Ewa Dudziak
członek – pani Agnieszka Kośnik
członek – pani Edyta Rzeszot
członek – pani Bożena Zięba

Komisja Rewizyjna:

przewodniczący – pan Rafał Iwański
z-ca przewodniczącego – pani Katarzyna Gałązka
członek – pani Dorota Sypniewska

Ogłoszenie

W PONIEDZIAŁEK 14 WRZEŚNIA 2020 r. o godz. 9.00 w STOŁÓWCE SZKOLNEJ ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE RADY PED. SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Ogłoszenie

SZANOWNI PAŃSTWO, DROGIE DZIECI I UCZNIOWIE!
14 WRZEŚNIA 2020 r. (PONIEDZIAŁEK) JEST USTALONYM DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH. W WYŻEJ WYMIENIONYM DNIU BĘDĄ PROWADZONE ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE PRZEZ DYŻURUJĄCYCH NAUCZYCIELI W GODZINACH OD 8:30 DO 12:30.
W TYM DNIU SZKOŁA NIE ZAPEWNIA DOWOZU ORAZ DOŻYWIANIA UCZNIÓW.

Z POWAŻANIEM
DYREKTOR SP im. M. KOPERNIKA W GOWOROWIE
mgr Jacek Dobrzyński

Ogłoszenie dotyczące funkcjonowania Orlika we wrześniu 2020 r.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020-2021 - MEN

WARIANTY FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK W OKRESIE PANDEMII W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA NA DANYM TERENIE

WARIANT A – TRADYCYJNA FORMA KSZTAŁCENIA

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

WARIANT B – MIESZANA FORMA KSZTAŁCENIA (HYBRYDOWA)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Poczet Sztandarowy Szkoła Podstawowa 2020/2021

Poczet Sztandarowy

Jadłospis

 

26.09.2022 r. - 30.09.2022 r.

Poniedziałek 26.09.2022 r.
Rosół z makaronem, ciastko owsiane.
Wtorek 27.09.2022 r.
Zupa kalafiorowa, pieczywo, brzoskwinia.
Środa 28.09.2022 r.
Spaghetti bolognese, sok 100%.
Czwartek 29.09.2022 r.
Zupa grochowa, pieczywo, jabłko.
Piątek 30.09.2022 r.
Ryba, ziemniaki, surówka (marchew, jabłko, cebula, jogurt).

 

3.10.2022 r. - 7.10.2022 r.

Poniedziałek 03.10.2022 r.
Zupa pomidorowa z makaronem, mus owocowy.
Wtorek 04.10.2022 r.
Kotlet schabowy, ziemniaki, surówka (buraki, cebula, olej).
Środa 05.10.2022 r.
Zupa pieczarkowa, pieczywo, Kubuś.
Czwartek 06.10.2022 r.
Zupa z kapustą, pieczywo, brzoskwinia.
Piątek 07.10.2022 r.
Pierogi z serem, mus truskawkowy, sok 100%.

 

Koszt obiadów w miesiącu - wrzesień 2022 r.: 

68 zł

 

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, z dniem 1 listopada 2020 r., udostępniamy możliwość dokonywania wpłat za żywienie (obiady) za pomocą przelewu na konto bankowe.
Wpłata na rachunek bankowy:
Numer konta: 20891500030002251020000030
Tytułem: wpłata za żywienie za m-c: …………. /imię i nazwisko dziecka /klasa
- Opłaty przelewem dokonywać należy do 10 dnia każdego miesiąca, po uzyskaniu informacji o aktualnej wysokości kwoty do zapłaty.
- Proszę zwrócić uwagę, aby w treści przelewu wpisać imię, nazwisko dziecka, klasę i miesiąc, za który dokonywana jest wpłata. W przypadku przelewu za więcej niż jedno dziecko należy podać w tytule przelewu dane wszystkich dzieci oraz wpisać dokładnie podaną kwotę do zapłaty, zwiększoną proporcjonalnie do ilości dzieci, za które dokonywana jest wpłata. Ewentualne pomyłki utrudnią księgowanie wpłat.

TRADYCYJNA FORMA WPŁATY W SEKRETARIACIE SZKOŁY POZOSTAJE DOSTĘPNA BEZ ZMIAN
UWAGA!: Niezależnie od dokonania wyboru formy płatności, uprasza się o regulowanie opłat najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

 

Strefa Rodzica

Rodzicu! Bądź świadomy odpowiedzialności za zdrowie innych i własnego dziecka. Na terenie szkoły obowiązuje stosowanie się i przestrzeganie wewnątrzszkolnych zaleceń. Obliguję rodziców/opiekunów prawnych do przebywania i oczekiwania na dziecko tylko i wyłącznie w specjalnie wydzielonej strefie rodzica. Na terenie placówki obowiązuje ochrona nosa i ust, zachowanie dystansu społecznego oraz dezynfekcja dłoni. Wyżej wymienione ustalenia obowiązują do odwołania.

Z poważaniem
Dyrektor SP im. Mikołaja Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Komunikat w sprawie środków do dezynfekcji rąk - Sanepid.

Ogłoszenie - karate w szkole - rok szkolny 2020-2021

Witam serdecznie!

Kilka dni temu, prawdopodobnie ze środy na czwartek, została skradziona sprzed budynku naszej szkoły drewniana sowa, która umieszczona była na pniu drzewa. Ten symbol wiedzy i mądrości stanowił wizytówkę naszej szkolnej społeczności, witając wszystkich uczniów, pracowników szkoły, rodziców i gości. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie informacje, które pomogą w ustaleniu sprawcy tego haniebnego czynu i poniesienia przez niego odpowiedzialności karnej. Niech ten akt bezprawia nie pozostanie bez echa, a winni zostaną ukarani. Liczę na wsparcie.

Z poważaniem i jesiennym pozdrowieniem!

Jacek Dobrzyński

Ogłoszenie

Wywiadówka inaugurująca nowy rok szkolny 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie odbędzie się 26 września 2019 r. (czwartek).

W programie:

15.00 – 16.00 – spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych według harmonogramu przydziału - klasy „0” – III szkoły podstawowej. Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa pozostają do dyspozycji rodziców w godz. 15.00 – 16.30;
16.00 – 17.00 – spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych według harmonogramu przydziału - klasy IV - VIII szkoły podstawowej. Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa pozostają do dyspozycji rodziców w godz. 16.00 – 17.30;
17.00 – spotkanie Dyrekcji Szkoły z Radą Rodziców w stołówce szkolnej.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!!!

Dyrektor SP Im. M. Kopernika W Goworowie
Mgr Jacek Dobrzyński

Przydział sal kl. "0" - III

Przydział sal kl. IV - VIII

Informacja

Informacja

Przywozy uczniów do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie oraz Szkoły Podstawowej w Pasiekach i Kuninie w dni nauki szkolnej - od 3 września 2019 roku.

Wywiadówka inaugurująca nowy rok szkolny 2018/2019

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie odbędzie się 27 września 2018r. (czwartek).
W programie:
15:00 – 16:00 – spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych według harmonogramu przydziału - klasy „0” – 4 szkoły podstawowej. Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa pozostają do dyspozycji rodziców w godz. 15:00 – 16:30;
16:00 – 17:00 – spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych według harmonogramu przydziału - klasy 5 - 8 szkoły podstawowej oraz iii gimnazjum. Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa pozostają do dyspozycji rodziców w godz. 16:00 – 17:30;
17:00 – spotkanie dyrekcji szkoły z radą rodziców w stołówce szkolnej.

Przydział sal na spotkanie z wychowawcą kl. "0" - 4

Przydział sal na spotkanie z wychowawcą kl. 5 - 8

Przydział sal na spotkanie z wychowawcą kl. gimnazjalne

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!
Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019 foto relacja.

Informacja odnośnie logowania do sytemu Librus.

librus

Wprowadzając w maju br. niezbędne zmiany w naszych systemach związane w wejściem w życie przepisów dotyczących RODO, zapowiadaliśmy kolejne nowości, których premiera ma nastąpić w nowym roku szkolnym. Chcemy przybliżyć Państwu szczegóły.
Pierwszą zmianą, wprowadzoną częściowo w maju 2018 roku, jest oddzielenie publikowanych przez Librus treści od informacji zamieszczanych przez szkoły w systemie Synergia.
25 sierpnia br. udostępnimy użytkownikom dwa nowe portale: Librus Szkoła oraz Librus Rodzina przeznaczone odpowiednio dla pracowników szkoły i dla rodziców oraz uczniów. Znajdą się na nich treści dopasowane do potrzeb i oczekiwań tych dwóch grup użytkowników.
Dotychczasowy adres www.synergia.librus.pl, pod którym użytkownicy logowali się do systemu Synergia, pozostanie nadal aktywny. Będzie on prowadził do portalu Librus, na którym każdy użytkownik wybierze, czy chce skorzystać z portalu Librus Szkoła (i tam zalogować się do systemu Synergia na konto pracownika szkoły) czy Librus Rodzina. Na obu portalach znajdą się dedykowane obu grupom formularze logowania do systemu Synergia. Logowanie naprzemienne nie będzie możliwe, tzn. z portalu szkolnego nie będzie można logować się na przykład na konto rodzica i na odwrót.
Zatem od 25 sierpnia br., jeśli będą Państwo chcieli zalogować się do systemu Librus Synergia, należy: wpisać w przeglądarkę adres synergia.librus.pl lub portal.librus.pl, kliknąć w prawym górnym rogu „Zaloguj jako”, wybrać opcję „Pracownik szkoły”, opcjonalnie kliknąć „Zapamiętaj mój wybór” – strona zapamięta rolę, którą Państwo wybrali i przy kolejnym logowaniu przekieruje Państwa bezpośrednio we właściwe miejsce, po przejściu na portal Librus Szkoła tradycyjnie w prawym górnym rogu kliknąć przycisk logowania do systemu Synergia.
Nowością dla Państwa będzie Tablica Ogłoszeń, która znajdzie się przy formularzu logowania do systemu Synergia. Dostępne na niej będą ogłoszenia i komunikaty Librus, informacje o konkursach czy kampaniach społecznych itp. Publikowane tam treści nie będą już wysyłane na Państwa skrzynki jako wiadomości w systemie Synergia, jak miało to miejsce wcześniej.
Rodziców i uczniów również czekają zmiany – 1 września br. zostanie uruchomiona możliwość bezpłatnego zakładania Konta Librus, które z przyczyn prawnych (RODO) będzie wymagane, aby móc korzystać z aplikacji mobilnej Librus (aplikacji, która nie jest udostępniana razem z systemem Synergia, a stanowi odrębną usługę Librus). Nowością będzie dostępność tej aplikacji nie tylko przez urządzenia mobilne, jak smartfony i tablety, ale również przez przeglądarkę internetową. Dzięki czemu stanie się ona dostępna także dla rodziców i uczniów, którzy korzystają z urządzeń z systemem operacyjnym innym niż Android oraz iOS (Apple).
Szczegółowe opisy wszystkich zmian znajdziecie Państwo na poszczególnych portalach w formie artykułów dostępnych przed zalogowaniem. Będziemy je udostępniać na bieżąco począwszy od 1 września br.
Wierzymy, że wszystkie zapowiadane zmiany będą ułatwiały zarówno Państwu, jak i rodzicom oraz uczniom korzystanie z naszych aplikacji i usług.

Pozdrawiamy, Zespół Librus

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE


1. Od godz. 7.00 – przywozy uczniów według harmonogramu dowozów na 3 września 2018 roku,
2. Godz. 7.45 – zbiórka przed szkołą (przemarsz ze sztandarami do kościoła parafialnego w Goworowie, uczniowie z poszczególnych klas w towarzystwie wychowawców, nauczycieli i rodziców),
3. Godz. 8.00 – Msza Święta inaugurująca nowy rok szkolny,
4. Godz. 8.40 – przemarsz uczniów z kościoła do szkoły pod opieką wychowawców i pozostałych nauczycieli oraz rodziców,
5. Godz. 9.00 – 9.45 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 – oddziały „0” + klasy I-V,
6. Godz. 10.00 – 10.45 – spotkania uczniów z wychowawcami – oddziały „0” + klasy I-V,
7. Godz. 9.00 – 9.45 – spotkania uczniów z wychowawcami – klasy VI-VIII sp oraz III gimn.,
8. Godz. 10.00 – 11.10 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 – klasy VI-VIII sp + III gimn.,
9. Od godz. 11.20 – odwozy uczniów szkoła podstawowa/oddziały gimnazjalne.

Dowozy uczniów na dzień 3.09.2018 r.

Przydział sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcą szkoła podstawowa

Przydział sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcą gimnazjum

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Grupy żywieniowe

Rok szkolny 2018/2019


9:40 – 9:55 – szkoła podstawowa
0 a, 0 b, I a, I b, I c, II a, II b, III a, III b, IV a, IV b, IV c

10:35 – 10:50 – szkoła podstawowa
V a, V b, V c, VI a, VI b, VII a, VII b 

11:35 – 11:50 – szkoła podstawowa i gimnazjum
VIII a, VIII b, VIII c, III A, III B, III C, III D

Terminarz zebrań Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018

1. 01.09.2017r.(piątek) – zebranie inaugurujące nowy rok szkolny 2017/2018. Nowelizacja dokumentów wewnętrznych Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie (statut oraz zasady wewnątrzszkolnego oceniania, szkolny zestaw programów nauczania, plan pracy szkoły i inne);
2. 15.09.2017r. (piątek) – przedstawienie i przyjęcie do realizacji rocznego planu nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie oraz zatwierdzenie znowelizowanych dokumentów wewnętrznych, regulujących funkcjonowanie szkoły w nowych realiach organizacyjnych;
3. 09.10.2017r. (poniedziałek) – zebranie związane z przedstawieniem analizy egzaminu gimnazjalnego w klasie III z wykorzystaniem kalkulatora EWD – diagnozy zewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017 oraz analiza ilościowo-jakościowa egzaminu gimnazjalnego na przestrzeni lat 2006-2016 z wykorzystaniem kalkulatora EWD;
4. 20.11.2017r. (poniedziałek) – zebranie szkoleniowe: Coaching i Tutoring w edukacji – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej oraz zatwierdzenie dostosowań egzaminacyjnych dla uczniów III klasy gimnazjum – sesja 2018;
5. 05.02.2018r. (poniedziałek) – śródroczne zebranie klasyfikacyjne;
6. 26.02.2018r. (poniedziałek) – podsumowanie pracy szkoły w I okresie roku szkolnego 2017/2018;
7. 19.03.2018r. (poniedziałek) – zebranie szkoleniowe dotyczące zapoznania z procedurami przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w klasie III w roku szkolnym 2017/2018;
8. 16.04.2018r. (poniedziałek) – zaopiniowanie projektu arkusza organizacji pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2018/2019;
9. 14.05.2018r. (poniedziałek) – nauczanie włączające we współczesnej dydaktyce;
10. 15.06.2018r. (piątek) – roczne zebranie klasyfikacyjne;
11. 29.06.2018r. (piątek) – roczne podsumowanie pracy szkoły, przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły;
12. 20.08.2018r. (poniedziałek) – analiza sprawdzianów dyrektorskich, testów kompetencji, oraz sprawdzianów diagnostycznych, przydział godzin.

Wykaz dni wolnych od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 (Dni Dyrektorskie)

02.11.18 r. (Dzień Zaduszny) – piątek,
10, 11, 12.04.2019 r. (Egzamin Gimnazjalny),
15, 16, 17.04.2019 r. (Egzamin VIII-klasisty),
02.05.19 r.–(Dzień Flagi RP) – czwartek.

* termin egzaminu VIII-klasisty 2019 (3 dni w kwietniu) – decyzja dyrektora CKE
* termin egzaminu gimnazjalnego 2019 (3 dni w kwietniu) – decyzja dyrektora CKE

Choinka szkolna: 26.01.2019 r. (sobota)

Rekolekcje wielkopostne: 08 - 09.04.2019 r. (poniedziałek - wtorek)

____obowiązuje przywóz i odwóz uczniów w ograniczonej liczbie (SP +  Gimn.)

____ obowiązuje przywóz i odwóz uczniów w ograniczonej liczbie (SP)                

____obowiązuje przywóz i odwóz uczniów w ograniczonej liczbie (Gimn. + SP)   

____brak przywozów i odwozów uczniów (SP + Gimn.)

Terminarz apeli organizacyjno - informacyjnych *

Rok szkolny 2018/2019

I semestr 

  • 10 września 2018 r. (poniedziałek);
  • 2 października 2018 r. (wtorek);
  • 7 listopada 2018 r. (środa);
  • 6 grudnia 2018 r. (czwartek);
  • 4 stycznia 2019 r. (piątek).

II semestr 

  • 11 lutego 2019 r. (poniedziałek);
  • 5 marca 2019 r. (wtorek);
  • 3 kwietnia 2019 r. (środa);
  • 9 maja 2019 r. (czwartek);
  • 7 czerwca 2019 r. (piątek).

 * - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie – Filia w Szczawinie, Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie.

Rozkład dzwonków

Szkoła Podstawowa

 1. 8:00 – 8:40*8:45
 2. 8:55 – 9:35*9:40
 3. 9:55 – 10:35*10:40
 4. 10:50 – 11:30*11:35
 5. 11:50 – 12:30*12:35
 6. 12:45 – 13:25*13:30
 7. 13:40 – 14:20*14:25
 8. 14:35 – 15:15*15:20
 9. 15:30 – 16:10*16:15

Gimnazjum kl. V - VIII SP

 1. 8:00 – 8:40*8:45
 2. 8:55 – 9:35*9:40
 3. 9:50 – 10:30*10:35
 4. 10:50 – 11:30*11:35
 5. 11:50 – 12:30*12:35
 6. 12:45 – 13:25*13:30
 7. 13:40 – 14:20*14:25
 8. 14:35 – 15:15*15:20
 9. 15:30 – 16:10*16:15

* przeddzwonki (5 min. przed dzwonkiem na przerwę)

 

Ogłoszenia

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego - filia w Szczawinie

   

     W poniedziałek 4 września o godz. 9.30 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie - filii w Szczawinie. Kierownik filii - Barbara Rutkowska serdecznie powitała wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców oraz przybyłych gości. Przekazując głos uczniom, którzy przedstawili część artystyczną.

     Uczniowie, zgromadzeni goście oraz nauczyciele wysłuchali słów Pana Dyrektora Jacka Dobrzyńskiego pełnego zachęty do podejmowania nowych wyzwań i realizacji swoich marzeń. Ciepłe słowa skierowane do dzieci, pedagogów i rodziców wygłosili Pani Wójt Małgorzata Kulesza. Następnie uczniowie udali się do sal lekcyjnych na pierwsze w tym roku szkolnym spotkania ze swoimi nauczycielami.

 

Nasza okolica

Okolica

Patron szkoły

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie

Mikołaj Kopernik (fot. źródło: http://scholaris.pl/zasob/50912)

Mikołaj Kopernik (łac. Nicolaus Copernicus, niem. Nikolaus Kopernikus; ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm. 24 maja 1543 we Fromborku) – astronom, autor dzieła De revolutionibus orbium coelestium przedstawiającego szczegółowo i w naukowo użytecznej formie heliocentryczną wizję Wszechświata. Wprawdzie koncepcja heliocentryzmu pojawiła się już w starożytnej Grecji (jej twórcą był Arystarch z Samos), to jednak dopiero dzieło Kopernika dokonało przełomu i wywołało jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych, nazywaną niekiedy "przewrotem kopernikańskim".
Kopernik był prezbiterem Kościoła Rzymskokatolickiego. Od 1497 roku sprawował funkcję kanonika warmińskiego, od 1503 scholastyka wrocławskiego, a od 1511 kanclerza kapituły warmińskiej. Był wybitnym polihistorem Renesansu, zajmował się między innymi astronomią, matematyką, prawem, ekonomią, strategią wojskową, astrologią, był także lekarzem, tłumaczem.

Wikipedia

Rok 1973 ogłoszony był w kraju Rokiem Kopernikowskim - w 500 rocznicę urodzin wielkiego Polaka. W dniu 3 września 1973 r. Szkoła Podstawowa w Goworowie otrzymała imię Mikołaja Kopernika, a dnia 3 września 2013 r. obchodzono jubileusz 40 - lecia nadania. 

 

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie

Błogosławiony Jan Paweł II

Błogosławiony Jan Paweł II(fot. źródło: http://www.digart.pl/praca/5713483/Jan_Pawel_II.html)

Każda szkoła, wychowując młode pokolenie, poszukuje wzorów do naśladowania. Papież Jan Paweł II to niewątpliwie wzór dla każdego człowieka, zarówno ucznia, nauczyciela jaki i rodzica.
Jego wielką umiejętnością było nawiązywanie dialogu z młodymi ludźmi. Nigdy ich nie potępiał, nie krytykował, a jedynie wskazywał na to co jest wartością, a co nie jest. Dał tym samym wzór nauczycielom i rodzicom do postępowania z młodym człowiekiem.
Fenomen tego Wielkiego Polaka polegał również na tym, że łączył w sobie wiele talentów i umiejętności. Oprócz tego, że został duchownym, był także aktorem, poetą, dramaturgiem, sportowcem, mówcą, filozofem. Wiedział, że w życiu można osiągnąć wiele, kiedy się wymaga od siebie dyscypliny, sumienności, wytrwałości. Wskazując wartości na jednym ze spotkań z młodzieżą mówił: „Wymagajcie od siebie, nawet jeśli inni nie będą…” I to stało się hasłem przewodnim naszej szkoły i naszych uczniów.
W naszej szkole od dawna poświęca się wiele miejsca Osobie Ojca Św. Od lat organizowane są konkursy, obchodzone rocznice, wyjazdy do miejsc Jemu bliskich. Dlatego właśnie Papież Jan Paweł II – CZŁOWIEK WIELKI – jest wzorem do naśladowania i może wskazać młodemu pokoleniu jak godnie i uczciwie żyć.

A. Kosiorek

 

Dyrekcja szkoły

 

Dyrektor Szkoły im. Mikołaja Kopernika w Goworowie 

mgr Barbara Marianna Grabowska

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 29 761 40 61

 

Wicedyrektor

mgr Marek Skierczyński

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 29 761 40 61

 

Wicedyrektor 

mgr Aneta Kosek

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 29 761 40 61

 

Kierownik filii w Szczawinie Szkoły im. Mikołaja Kopernika w Goworowie 

mgr Barbara Rutkowska

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 tel. 29 761 40 13

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie

ul. Goworówek 43a

Kod pocztowy: 07-440

Miejscowość: Goworowo

Gmina: Goworowo

Powiat: ostrołęcki

Województwo: mazowieckie

NIP: 758-20-32-147

REGON: 000640834

Telefon/fax: 29 761-40-61

Strona WWW: www.spgoworowo.edu.pl

E-mail szkoła: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E-mail sekretariat: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozostałe adresy e-mail:

Dyrektor szkoły:

mgr Barbara Marianna Grabowska: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca dyrektora:

mgr Marek Stanisław Skierczyński: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Aneta Kosek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik filii w Szczawinie:

mgr Barbara Rutkowska: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rok szkolny 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie rozpoczęty

5 września 2017 r., czyli kilka dni później niż zazwyczaj, uczniowie naszej szkoły rozpoczęli uroczyście nowy rok szkolny. Krótki program artystyczny oraz przemówienie pana dyrektora Jacka Dobrzyńskiego „zagrzały” wszystkich do pracy i definitywnie zakończyły wakacje.

Edyta Furmaniuk