Aktualności

Filtr

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Dziecka dla Uczniów naszej szkoły i Uczniów filii w Szczawinie.

KONSULTACJI CZAS …


Od poniedziałku 25 maja 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie ruszyła z konsultacjami dla uczniów klas VIII. Propozycja spotkań z nauczycielami poszczególnych przedmiotów nauczania w formule indywidualnej i grupowej ma szczególne znaczenie, mając na względzie okres kończącego się roku szkolnego i przede wszystkim ostatnie trudne miesiące nauczania na odległość. Zapewnione wsparcie dla uczniów wynika z Naszej troski o ich wyniki, w związku z klasyfikacją końcoworoczną oraz egzaminami, które już niebawem (16-18 czerwca). Na terenie szkoły obowiązują procedury dotyczące reżimu sanitarnego odnośnie zagrożenia epidemiologicznego. Jesteśmy w pełni przygotowani pod względem organizacyjnym i higieniczno-sanitarnym, spełniając surowe kryteria GIS i MZ.
Od 1 czerwca 2020 r. oprócz uczniów klas VIII zapraszamy wszystkich pozostałych z młodszych klas II etapu edukacyjnego, zapewniając im i umożliwiając kontakt ze swoimi Nauczycielami w murach ukochanej Szkoły.
Czekamy na Was i zapraszamy do współpracy!

Pozdrawiamy słonecznie i antywirusowo!
Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym
oraz Pracownikami Administracji i Obsługi

 

Konsultacje dla Uczniów naszej szkoły.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
W nawiązaniu do komunikatu MEN w sprawie rozszerzania funkcjonowania szkół podstawowych, od poniedziałku 1 czerwca 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie kontynuuje swoją działalność w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z oddziałów „0”, zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki dla klas I-III oraz konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów II etapu edukacyjnego: klasy IV-VIII. Zapraszamy wszystkie dzieci i uczniów do uczestnictwa w wyżej wymienionych formach. Proszę jednocześnie o zapoznanie się z wydanym zarządzeniem dyrektora szkoły w sprawie organizacji i funkcjonowania szkoły. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie uczniów i służymy wsparciem, ale oczekujemy od Państwa przemyślanych decyzji. Proszę śledzić komunikaty i ogłoszenia publikowane na szkolnej stronie internetowej. Zachęcam równocześnie do kontaktu telefonicznego, mailowego z wychowawcami oraz dyrekcją szkoły.

Z poważaniem i serdecznością
Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Ważna informacja - konsultacje dla Uczniów naszej szkoły harmonogram w dniach 22.06.2020 r. (poniedziałek) i 25.06.2020 r. (czwartek)

Wytyczne GIS, MZ i MEN - konsultacje

Wytyczne GIS, MZ i MEN - edukacja wczesnoszkolna

Wytyczne CKE, MEN i GIS - przeprowadzenie egzaminów

Rekomendacje GIS - zajęcia rewalidacyjne

Zwrot książek do biblioteki szkolnej

UCZNIOWIE I RODZICE
Biblioteka szkolna chce przekazać Wam wytyczne dotyczące zwracania wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej:
1. Termin zwracania wypożyczonych książek (poza podręcznikami) – od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 12.00 Prosimy o zmobilizowanie się, aby wszystkie książki w tych dniach trafiły do biblioteki, ponieważ zwrot w obecnej sytuacji będzie utrudniony.
2. W bibliotece szkolnej może przebywać tylko jedna osoba.
3. Przypominamy, o konieczności posiadania ochrony zakrywającej usta i nos, zakładaniu rękawic oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do biblioteki.
O zwrocie podręczników zostaniecie poinformowani w innym terminie za pomocą dziennika elektronicznego przez nauczycieli biblioteki szkolnej.

Powrót do szkoły infografika


Wznowienie zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej - 25.05.2020 r.

 

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY UCZNIOWIE!!!

W NAWIĄZANIU DO KOMUNIKATU MEN W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA FUNKCJONOWANIA KLAS I-III W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, OD PONIEDZIAŁKU 25 MAJA 2020 r. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE ORAZ JEJ FILIA W SZCZAWINIE WZNAWIAJĄ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ. ZAPRASZAMY UCZNIÓW EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Z ELEMENTAMI DYDAKTYKI*. PROSIMY JEDNOCZEŚNIE O ZAPOZNANIE SIĘ Z WYDANYM ZARZĄDZENIEM DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK. JESTEŚMY PRZYGOTOWANI NA PRZYJĘCIE DZIECI I SŁUŻYMY WSPARCIEM, ALE OCZEKUJEMY OD PAŃSTWA PRZEMYŚLANYCH DECYZJI. PROSZĘ ŚLEDZIĆ KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ. ZACHĘCAM RÓWNOCZEŚNIE DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO, MAILOWEGO Z WYCHOWAWCAMI, KIEROWNIKIEM FILII ORAZ DYREKCJĄ SZKOŁY. 

Z POWAŻANIEM I SERDECZNOŚCI

DYREKTOR SP im. M. KOPERNIKA W GOWOROWIE

mgr Jacek Dobrzyński

* - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w SP im. M. Kopernika w Goworowie

- zajęcia dydaktyczne w SP im. M. Kopernika w Goworowie – Filii w Szczawinie

Ogłoszenie - konsultacje dla klas VIII szkoły podstawowej - 25.05.2020 r.

OGŁOSZENIE

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY UCZNIOWIE!
W NAWIĄZANIU DO KOMUNIKATU MEN W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, OD PONIEDZIAŁKU 25 MAJA 2020 r. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE WZNAWIA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ. ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS VIII DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NAUCZANIA WEDŁUG OPRACOWANEGO HARMONOGRAMU. PROSZĘ JEDNOCZEŚNIE O ZAPOZNANIE SIĘ Z WYDANYM ZARZĄDZENIEM DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SZKOŁY. JESTEŚMY PRZYGOTOWANI NA PRZYJĘCIE UCZNIÓW I SŁUŻYMY WSPARCIEM, ALE OCZEKUJEMY OD PAŃSTWA PRZEMYŚLANYCH DECYZJI. PROSZĘ ŚLEDZIĆ KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ. ZACHĘCAM RÓWNOCZEŚNIE DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO, MAILOWEGO Z WYCHOWAWCAMI ORAZ DYREKCJĄ SZKOŁY.

Z POWAŻANIEM I SERDECZNOŚCIĄ
DYREKTOR SP im. M. KOPERNIKA W GOWOROWIE
mgr Jacek Dobrzyński

Zarządzenie Nr 11/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie z dnia 18 maja 2020 r.

 

Harmonogram konsultacji dla klas ósmych

Harmonogram konsultacji wersja PDF.

Informacje i komunikaty - rekrutacja i egzaminy

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


12-05-2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konsultacje w sprawie nowych terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021. Konsultacje trwają do 13 maja br. Główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu to: terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Proponowany harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmian w terminach tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.
Terminy składania wniosków i dokumentów
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. Wyjątek stanowią:
• szkoły ponadpodstawowe dwujęzyczne,
• oddziały dwujęzyczne,
• oddziały międzynarodowe,
• oddziały przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,
• oddziały wymagające od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji,
oraz szkoły i oddziały prowadzące szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane będą do dnia poprzedzającego przeprowadzenie w I terminie odpowiednio sprawdzianu kompetencji kierunkowych, predyspozycji językowych, kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt. 3-5 harmonogramu (projekt harmonogramu dostępny jest tutaj). Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.
• Termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu
Do 4 sierpnia 2020 r. należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna).
• Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.
• Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
19 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół. Ministerstwo Edukacji Narodowej podaje, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie. Jednocześnie MEN informuje, że listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.
Dodatkowe terminy składania dokumentów
Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły muszą doręczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia br. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy doręczyć także zaświadczenie lekarskie, które zawiera orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. W przypadku braku możliwości złożenia takich zaświadczeń lub orzeczeń, rodzic kandydata (lub pełnoletni kandydat) informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. W informacji należy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r. Niezłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.
Brak rekrutacji uzupełniającej
W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 brak postępowania uzupełniającego. Jest to związane z brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe). Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe). Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Źródło:
www.gov.pl

 

Funkcjonowanie szkoły od 18.05.2020 r.

100 rocznica narodzin Karola Wojtyły.

Ojcze Święty, Pamiętamy!
                                                                                         Nie zastąpi Ciebie nikt...

18 maja 2020 roku mija sto lat od narodzin Karola Wojtyły.
Od 15 lat uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Goworowie pielęgnują pamięć o Papieżu, Świętym Janie Pawle II, Patronie naszego Gimnazjum, w postaci konkursu recytatorskiego pod hasłem: Najpiękniejsze wiersze polskie w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II.  Nie przeszkodziła nam epidemia w uczczeniu 100 rocznicy urodzin. Na cześć Wielkiego Polaka zaproponowałyśmy uczniom recytację wierszy autorstwa Jana Pawła II (Karola Wojtyły). Ucieszył nas fakt, że mimo okoliczności, uczniowie chętnie przyjęli wyzwanie.
16 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie poszukało, poczytało i wyrecytowało ,,Najpiękniejsze wiersze polskie w hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II.
Oto lista:
1.Anna Twardziak, kl.4b, ,,Mysterium Meum Mihi.
2. Łucja Dudziec, kl.4b, ,,Chwała Ci Janie Pawle.
3. Natalia Zalewska, kl.4a, ,,Pontyfikat.
4. Natalia Dobkowska, kl.4a, ,,Wybrzeża pełne ciszy.
5. Aleksandra Parzych, kl.4b, ,,Powoli schodek za schodkiem.
6. Aleksandra Dobkowska, kl.7a, ,,Do sosny Polskiej.
7. Julia Subzda, kl.7a, ,,Nie lękajcie się.
8. Andrzej Pietras, kl.6c, ,,Niewidomi.
9. Małgorzata Sadowska, kl.7b, ,,Synu, kiedy odejdziesz.
10. Agata Dobrowolska, kl.7c, ,,Emilii- Matce mojej.
11.Aleksandra Rybaczyk, kl.7c, ,,Źródło.
12.Oliwia Sawicka, kl. 6b,  ,,Cierpienie.
13.Przemysław Czerepski, kl.6b, ,,Uwielbiam cię...
14.Marta Dymerska,kl.5a, ,,Emilii- Matce mojej...
15.Amelia Rurka, kl.5a, Miłość...

16. Nikola Klimaszewska, kl. 5a, "Ojcze Święty"
17. Natalia Gąsior , kl.8a, ,,Miłość...
Nauczyciele również zareagowali pozytywnie i zdalnie wsparli pomysł nagrania interpretacji wiersza. Pomogli w wyborze wiersza i nauce recytacji. Wszyscy biorący udział w tegorocznej nietypowej edycji konkursu, zostaną tradycyjnie nagrodzeni przez GOKSiR i Bibliotekę Publiczną w Goworowie.
Krótki montaż słowno - muzyczny z okazji setnej rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II zostanie zaprezentowany 17 maja 2020 r. (niedziela) na mszy świętej o godzinie 11.00. w naszym kościele parafialnym.
Można będzie też odsłuchać tegorocznych wykonawców na stronie internetowej Szkoły Podstawowej, Urzędu Gminy , GOKSiR i kanale youtube.
Mimo  zaistniałej sytuacji i wyjątkowych okoliczności cieszy fakt, że pamięć o Wielkim Polaku ciągle trwa i łączy pokolenia.

Agnieszka Kosiorek
Ewa Lubiak

OGŁOSZENIE

SZANOWNI PAŃSTWO, DROGIE DZIECI!!!

W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ WÓJTA GMINY GOWOROWO Z DNIA 15 MAJA 2020 r. ORAZ W NAWIĄZANIU DO KOMUNIKATU MEN W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, OD PONIEDZIAŁKU 18 MAJA 2020 r. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE ORAZ JEJ FILIA W SZCZAWINIE WZNAWIAJĄ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ. ZAPRASZAMY DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Z ELEMENTAMI DYDAKTYKI. PROSIMY JEDNOCZEŚNIE O ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURAMI SANITARNO - HIGIENICZNYMI I BEZPIECZEŃSTWA, OBOWIĄZUJĄCYMI NA TERENIE PLACÓWEK. JESTEŚMY PRZYGOTOWANI NA PRZYJĘCIE DZIECI I SŁUŻYMY WSPARCIEM, ALE OCZEKUJEMY OD PAŃSTWA PRZEMYŚLANYCH DECYZJI. PROSZĘ ŚLEDZIĆ KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA STRONIE URZĘDU GMINY GOWOROWO. ZACHĘCAM RÓWNOCZEŚNIE DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO, MAILOWEGO Z WYCHOWAWCAMI, KIEROWNIKIEM FILII ORAZ DYREKCJĄ SZKOŁY.

Z POWAŻANIEM I SERDECZNOŚCIĄ
DYREKTOR SP im. M. KOPERNIKA W GOWOROWIE
mgr Jacek Dobrzyński

Procedury sanitarno-higieniczne i bezpieczeństwa

Załącznik Nr 1 - oświadczenia rodzica

Załącznik Nr 2 - deklaracja rodzica

Szkolny Konkurs Plastyczny - Laurka dla Ojca Świętego Jana Pawła II

 

Serdecznie zapraszamy pięciolatków oraz uczniów z oddziałów przedszkolnych „0” i kl. I-III z rodzicami do udziału w konkursie Laurka dla Ojca Świętego Jana Pawła II, który jest zorganizowany dla uczczenia 100 rocznicy urodzin Papieża Polaka. Z uwagi na wyjątkowe okoliczności i panującą sytuację, prace przesyłane będą drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu.

Zapraszamy!

Regulamin  konkursu plastycznego

 Laurka dla Ojca Świętego Jana Pawła II

Celem konkursu Laurka dla Ojca Świętego Jana Pawła II jest:

- uczczenie i wspólne świętowanie 100 rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II,

- kultywowanie pamięci o Papieżu,

 1. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest nauczyciel religii Katarzyna Bochenek.
 2. Tematyką pracy konkursowej jest stworzenie laurki dla świętego Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin.
 3. Formą dopuszczającą pracę do konkursu jest praca plastyczna formatu A4 lub mniejsza o dowolnej technice ręcznie wykonanej. Pracę należy sfotografować, a jej zdjęcie wysłać do organizatora konkursu. Laurka musi być sfotografowana tak, by była dobrze widoczna. Zdjęcie powinno być wyraźne, nierozmazane, dobrej jakości.
 4. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: technika wykonanej pracy, kompozycja – przejrzyste i czytelne prezentowanie treści, oryginalność, pracochłonność, estetyka.
 1. Kategorie wiekowe uczniów: a) 5-latki, kl. 0 - I (prace  rodzinne – we współpracy z rodzicami), b) kl. II - III (prace  rodzinne – we współpracy z rodzicami).
 2. Termin składania prac konkursowych: do 27 maja 2020 roku. Prace wysłane po określonym w regulaminie terminie, nie wezmą udziału w konkursie.
 3. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona jury w terminie do 29.05.2020 roku.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 maja 2020 r. na stronie internetowej szkoły. Decyzja jury jest ostateczna.
 5. Nagrody: Jury powołane przez organizatora wybierze 3 zwycięskie prace w każdej kategorii wiekowej: 5- latki, kl.0-I oraz kl. II-III.
  Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe. Uczestnicy konkursu z klas I-III dodatkowo otrzymają celującą cząstkową ocenę z religii.
 6. Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych. Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na prezentowanie pracy na stronie internetowej szkoły oraz w kronice szkoły, a także podanie imienia i nazwiska dziecka, jako uczestnika konkursu. Prace przesłane przez uczniów będą tylko udostępnione na szkolnej stronie internetowej lub w kronice.
 7. Uczestnictwo w konkursie, poprzez zgłoszenie pracy, jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Zgłoszenia należy przesłać na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 21.05.2020r. W tytule wiadomości należy wpisać: Laurka dla Ojca Świętego Jana Pawła II, a w treści należy zawrzeć informację dotyczącą autora/ pracy (imię/imiona, nazwisko, klasa).

Stypendium Horyzonty dla uczniów klas 8

Do 17 maja trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty Fundacji EFC i FRS!

Już po raz dziesiąty Fundacja EFC wraz ze swoim partnerem strategicznym, Fundacją Rodziny Staraków, prowadzi rekrutację do swojego flagowego programu - jednego z najbardziej kompleksowych programów stypendialnych w kraju.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są przez formularz dostępny na stronie efc.edu.pl.

Horyzonty to szerokie wsparcie dla ósmoklasistów z małych miejscowości pochodzących z rodzin o skromnych dochodach, którzy chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach. W Warszawie to LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika oraz Technikum Mechatroniczne nr 1. Stypendyści Horyzontów angażują się społecznie, trzymają się razem, dbają o rozwój osobisty w szkole i poza nią.

Program oferuje pomoc materialną w postaci pokrycia kosztów mieszkania i wyżywienia w bursie, nauki w szkole, zajęć w szkole językowej czy letnich i zimowych wyjazdów. Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC - wykwalifikowani koordynatorzy regionalnii psycholog. Uczestnicy programu są traktowani poważnie i po partnersku, w trudnych sytuacjach nigdy nie są sami. Wspólnie spędzają wakacje, biorą udział w warsztatach. Przestrzeni do kreatywnego myślenia i wspólnego działania jest całe mnóstwo!

Horyzonty to również zobowiązanie ze strony stypendystów do działania na rzecz innych - od wspólnego organizowania projektów społecznych po pomaganie młodszym koleżankom i kolegom. To unikalne doświadczenie, dzięki któremu stypendyści mogą stać się samodzielnymi, odważnymi, świadomymi studentami, obywatelami, pracownikami - po prostu dojrzałymi ludźmi. 

W programie wzięło udział już 735 uczniów szkółśrednich, obecnie opieką fundacji jest objętych 231 uczniów. Absolwenci programu zrzeszają się w Stowarzyszeniu Alumni EFC, które prężnie wspiera podopiecznych Fundacji i podtrzymuje więzi między stypendystami. Wokół Horyzontów działa energiczna, zżyta społeczność, w której każdy znajdzie dla siebie miejsce.

Więcej informacji na www.efc.edu.pl,

Dzień Ziemi w Świetlicy

„Ziemia była zawsze naszym domem, kiedyś ludzie bardzo ją kochali, troszczyli się o nią i opiekowali. Nazywali ją Matką i nadali jej piękne imię Gaja. Później ludzie zapomnieli o tym, zaczęli ją niszczyć, siłą wydzierać jej bogactwa i tajemnice. Dlatego Ziemia dziś bardzo choruje i potrzebuje naszej pomocy”.

Taką pomoc możemy okazywać jej zawsze, ale jest taki jeden dzień w roku, w którym zwracamy szczególnie uwagę na naszą planetę. To Dzień Ziemi, obchodzony 22 kwietnia, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi. Choć nie chodzimy do szkoły i nie mogliśmy razem w świetlicy zorganizować obchodów tego święta, nie znaczy to, że nie zrobiliśmy tego zdalnie. Zadaniem świetliczaków było dać drugie życie "śmieciom" takim jakie na przykład możemy znaleźć w wierszu „Sznurek Jurka” L. Szołdry.

Tuż za szkołą, bardzo blisko,
kiedyś tam wyrzucił Jurek
poplątany stary sznurek.
A nazajutrz, obok sznurka,
od banana spadła skórka
wyrzucona przez Karola.
Tam też wkrótce Jaś i Ola
wyrzucili bez wahania
swoje torby po śniadaniach.
Stos papierków po cukierkach
wysypała tam Walerka.
Na papierki spadła ścierka,
jakaś pusta bombonierka
i od lodów sto patyków,
pustych kubków moc z plastiku.
Ot tak, od sznurka Jurka
wnet urosła śmieci górka,
a z tej górki wielka góra,
której szczyt utonął w chmurach.
Nie ma miejsca na boisko
lecz śmietnisko mamy blisko.
I wielkie dzikie wysypisko.
Oto na jakie pomysły wpadli uczniowie naszej świetlicy. Proszę o obejrzenie rezultatów pomysłowości i współpracy z rodzicami podczas zdalnego nauczania w ramach zajęć świetlicowych.

Ewa Lubiak

 

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - materiały promocyjne

Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie

ZSP Goworowo - oferta edukacyjna na rok szkolny 2020-2021

 

 

Zespół Szkół Nr 2 w Ostrołęce

 

Ulotka ZSZ Nr 2 w Ostrołęce

Deklaracja przystąpienia do dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego

KARTA DLA RODZICÓW KANDYDATA do VI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce

 

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Ostrołęce


 

Technikum Lotnicze w Nogoszewie

informacja dotycząca rekrutacji do CSL Technikum Lotniczego w Nagoszewie na rok szkolny 2020/2021

 

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące

Informacja o profilach kształcenia w II SLO

Nabór do II SLO 2020-2021

 

 

Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

 

 

Liceum Klasyczne w Ostrołęce

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4

 

Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne w Warszawie

Folder informacyjny

List do Dyrektorów szkół

 

 

OGŁOSZENIE

SZANOWNI PAŃSTWO, DROGIE DZIECI!
W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ WÓJTA GMINY GOWOROWO Z DNIA 5 MAJA 2020 r. ORAZ W NAWIĄZANIU DO KOMUNIKATU MEN W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA FUNKCJONOWANIA OD 6 MAJA 2020 r. ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, OTWARCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE ORAZ JEJ FILII W SZCZAWINIE I PRZYJĘCIE DZIECI ZOSTAŁO TYMCZASOWO WSTRZYMANE, ZE WZGLĘDU NA WYSOKIE RYZYKO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA I ZWIĄZANEGO Z TYM ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA I ZDROWIA DZIECI, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW NASZYCH DWÓCH JEDNOSTEK. O WSZELKICH ZMIANACH BĘDZIECIE PAŃSTWO INFORMOWANI NA BIEŻĄCO. PROSZĘ ŚLEDZIĆ KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA STRONIE URZĘDU GMINY GOWOROWO. ZACHĘCAM RÓWNOCZEŚNIE DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO, MAILOWEGO Z WYCHOWAWCAMI, KIEROWNIKIEM FILII ORAZ DYREKCJĄ SZKOŁY. Z POWAŻANIEM, ANTYWIRUSOWYM POZDROWIENIEM I DO JAK NAJSZYBSZEGO ZOBACZENIA!

DYREKTOR SP im. M. KOPERNIKA W GOWOROWIE
mgr Jacek Dobrzyński

Zaproszenie

Działania UKS TROPS

Projekt "Umiem Pływać dla uczniów klas I-III rozpoczął się w maju i trwać będzie do końca roku 2019. Jest to program nauki pływania skierowany dla Szkoły Podstawowej kl. I-III i finansowany w 80% przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i 20% pokrywa Urząd Gminy Goworowo.
Dorota Ciskowska
 

MOVE Week w naszej szkole.

W tym roku, w ramach programu Aktywne Szkoły MultiSport także nasza szkoła dołączyła do drużyny MOVE Week. W środę 29.05.2019 r. o godzinie 9.00 zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do wspólnego tańca.

Nie czekaj, czas na Twój ruch! Do zobaczenia!

Czy księżniczka Ania lubi Internet?20 maja 2019 roku dzieci obejrzały przedstawienie teatralne w wykonaniu aktorów Studia Artystycznego Teatru i Animacji „Ssmyk” z Białegostoku. „Księżniczka Anna” to historia profilaktyczna, opowiadająca o nadmiernym korzystaniu przez dzieci z zasobów internetowych oraz komputera.
Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu. Uważnie słuchały i odpowiadały na pytania. Zapamiętają, że korzystając z Internetu należy przestrzegać ważnych zasad. Aktorki za wspaniałą grę otrzymały gromkie brawa.

B. Rutkowska

Ogłoszenie


W poniedziałek 27 maja 2019 r. o godz. 15:00 w stołówce szkolnej odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie.
Obecność obowiązkowa!

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

VII Powiatowy Konkurs Piosenki Uczniowskiej NUTKA

Zapraszamy na VII Powiatowy Konkurs Piosenki Uczniowskiej NUTKA do Goworowa.
W załącznikach regulamin i karta zgłoszenia.

Karta zgłoszenia

Regulamin

Ogłoszenie


W czwartek 23 maja 2019 r. W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie odbędzie się wywiadówka podsumowująca rok szkolny 2018/2019 w programie:

15:00 – 15:45 – spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych według harmonogramu przydziału - klasy „0” – IV szkoły podstawowej. Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa pozostają do dyspozycji rodziców w godz. 15:00 – 16:30;
15:45 – 16:15 – spektakl teatralny w wykonaniu uczniów klas IV i V pt.: „Miłość, przyjaźń, tolerancja” – hol na drugim piętrze w budynku gimnazjum – reżyseria i scenografia: Pani Agnieszka Dudziec;
16:15 – 16:30– spotkanie z psychologiem i pedagogiem szkolnym – procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole oraz osoby i instytucje świadczące wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psych. - pedagogicznej i wychowawczej;
16:30 – 17:15 – spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych według harmonogramu przydziału - klasy V - VIII szkoły podstawowej oraz iii gimnazjum. Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa pozostają do dyspozycji rodziców w godz.. 15:45 – 17:15.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Przydział sal szkoła podstawowa oddziały - "0" - 4

Przydział sal szkoła podstawowa oddziały - 5 - 8

Przydział sal szkoła podstawowa oddziały - gimnazjum

„Ekologiczny pokaz mody”

Dnia 30.04.2019 r. w Filii w Szczawinie z okazji Światowego Dnia Ziemi który obchodzony jest 22 kwietnia odbył się „Ekologiczny pokaz mody”. Rodzice wraz z dziećmi wykonali stroje z materiałów przeznaczonych do recyklingu m.in. papieru, folii, rolek po papierze, gazet, butelek plastikowych, tektury, nakrętek, a następnie dzieci zaprezentowały je na przedszkolnym wybiegu.

Przedszkolaki– modelki i modele prezentowały swoje stroje jak prawdziwe gwiazdy, przechodząc po wybiegu i pozując do zdjęć. Każda kreacja była piękna i niepowtarzalna. To była świetna zabawa. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i nagrody. Jednak w tym roku Pani kierownik Barbara Rutkowska wręczyła dodatkowe nagrody książkowe za wyjątkowe zaprezentowanie stroju. Otrzymali je: Aleksandra Zięba, Zofia Strzeszewska i Aleksander Długosiecki.
Dziękujemy i gratulujemy pomysłowości. Szczególne podziękowania dla rodziców za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie strojów.

Katarzyna Gałązka

Szkoła promująca zdrowie

Piramida zdrowia

 

 

ZASADY:
1. Jedz regularnie 5 posiłków i pamiętaj o częstym piciu wody oraz myj zęby po jedzeniu.
2. Jedz różnorodne warzywa i owoce jak najczęściej i w jak największej ilości.
3. Jedz produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste.
4. Pij co najmniej 3–4 szklanki mleka dziennie (możesz je zastąpić jogurtem naturalnym, kefirem i – częściowo – serem).
5. Jedz chude mięso, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych oraz wybieraj tłuszcze roślinne zamiast zwierzęcych.
6. Nie spożywaj słodkich napojów oraz słodyczy (zastępuj je owocami i orzechami).
7. Nie dosalaj potraw, nie jedz słonych przekąsek i produktów typu fast food.
8. Bądź codziennie aktywny fizycznie co najmniej godzinę dziennie (ograniczaj oglądanie telewizji, korzystanie z komputera i innych urządzeń elektronicznych do 2 godz.).
9. Wysypiaj się, aby Twój mózg mógł wypocząć.
10. Sprawdzaj regularnie wysokość i masę ciała.

 

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80. XX wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu "Szkoła promująca zdrowie". W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

 1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
 2. Etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
 3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Cele Szkoły Promującej Zdrowie? 

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się, m.in.:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewniać sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 • włączać edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączać do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

  W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

 • uczniowie;
 • nauczyciele;
 • rodzice;
 • inni pracownicy szkoły;
 • inne osoby ze społeczności lokalnej.

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności lokalnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

Skład Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia

Koordynator – Agnieszka Dąbrowska
Członkowie:
Nauczyciele – Agnieszka Podleś, Katarzyna Chilicka, Elżbieta Kucharczyk, Agnieszka Kosiorek, Ewa Lubiak, Elżbieta Reluga- Grabowska, Żanetta Korczakowska, Elżbieta Bieniecka, Aneta Gąsior.
Przedstawiciel Rodziców – Magdalena Bielarczyk, Kamila Strzałkowska
Przedstawiciele Uczniów  – Maria Wieczorek, Zuzanna Zięba, Emilia Ciepierska
Pielęgniarka środowiskowa - Edyta Gajda

Ach, co to były za dni Rundy I walki z bezruchem!

Potwory z Galaktyki Bezruchu, aż przez 2 dni (29-30.IV) zawładnęły salą gimnastyczną w Goworowie. Nasi uczniowie wzięli udział w I Rundzie Aktywnych Szkół Multisport. Klasy I-VII zmierzyły się w innowacyjno - interaktywnej formule testów sprawnościowych Euro Fit wykorzystującej techniki multimedialne. Uczniowie, wykonując proste ćwiczenia sprawnościowe (np.: zwis na drążku, skok w dal z miejsca, próba równowagi) walczyli jednocześnie w strefie fabularnej z potworami przybyłymi z Galaktyki Bezruchu. Bardzo ważne jest to, iż uczniowie nie rywalizowali między sobą. Walczyli o to, aby w rok poprawić swój wynik. Pan dyrektor Jacek Dobrzyński wziął udział w konkurencjach natomiast pan Wójt Gminy Goworowo - Piotr Kosiorek był pod ogromnym wrażeniem świetnej zabawy uczniów i obiecał, że za rok również weźmie udział. Tak więc czeka nas rok wytężonej pracy, ale również mnóstwo super zabawy i Ruchu.

Bezruch w Szkole Podstawowej w Goworowie nie grozi!

Koordynator Aktywnej Szkoły Multisport
Dorota Ciskowska

Upamiętniliśmy stulecie Niepodległej podczas XIV konkursu recytatorskiego...


Jak co roku 18 maja uczczono rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II XIV konkursem recytatorskim. Uczniowie klas II i III gimnazjum w Goworowie, w tym roku także klasy VII szkoły podstawowej, recytowali "Najpiękniejsze wiersze polskie w hołdzie Św. Janowi Pawłowi II". Grupa projektowa z klasy II a (Zuzanna Szczęsna, Wiktoria Kuczyńska, Karolina Gruz, Natalia Zięba) przygotowała krótkie przedstawienie przypominające postać Wielkiego Polaka. Włączyła do inscenizacji p. dyrektora, Jacka Dobrzyńskiego, a także grono około 40 osób do wspólnego śpiewania. Kontury Polski, biało-czerwona dekoracja, flaga ułożona z goździków, maki i rumianki na stołach, stroje organizatorek, biało-czerwone ciasto oraz "Katechizm polskiego dziecka" w wykonaniu najmłodszych (J. Zalewskiej, M. Podlesia i M. Strzałkowskiej) były hołdem złożonym ojczyźnie i barwom narodowym.
Rok 2018 jest rokiem obchodów 100-lecia Niepodległej. W kameralnym gronie, pod hasłem wygłoszonych podczas pierwszej podróży do Ojczyzny słów Papieża: "Ja, syn polskiej, ziemi…" przypomniano najpiękniejsze polskie utwory: A. Mickiewicza, C.K. Norwida, J. Słowackiego, K.I. Gałczyńskiego, Wł. Broniewskiego, W. Szymborskiej. Strofy o ojczyźnie, w sposób wyjątkowy ukazują trudną historię naszego narodu, ale także piękno polskiej ziemi. Poezja wyraża uczucia, przywołuje wspomnienia, tworzy obrazy. Ta patriotyczna, ma szczególne zadanie, przybliżyć przeszłość i wpajać miłość do ojczyzny. Tej miłości do polskiej ziemi uczyli zaproszeni na tę uroczystość nauczyciele – emeryci, którzy mieli okazję zobaczyć, że ich praca nie poszła na marne, a zadanie zostało należycie wykonane. Oto kolejne młode pokolenie rozumie sens słów: "Ja, syn polskiej, ziemi…"

Ogólnopolska Stypendiada Wczesnoszkolna

Uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie po raz czwarty przystąpili do Ogólnopolskiej Stypendiady Wczesnoszkolnej.
W czterech konkursach z zakresu edukacji czytelniczej, ortograficznej, matematycznej i plastycznej zmagało się 60 uczniów. Niektórzy przystąpili więcej niż do jednego konkursu.
W konkursie czytelniczym „Abecadło”– uczniowie musieli wykazać się znajomością treści utworów literackich wybranych ze zbioru wierszy Jana Brzechwy:
w klasie II – „Pchła Szachrajka”, „Kaczka-dziwaczka”, „Szpak i sowa”,
w klasie III – „Szelmostwa lisa Witalisa”, „Stonoga”, „Mrówka”, „Kłótnia rzek”.

Konkurs ortograficzny „Ortografek” – sprawdzał znajomość reguł ortograficznych - pisownię wyrazów z u – ó, ż– rz, h – ch.
Konkurs matematyczny „Plusik” to zabawy dodawaniem i odejmowaniem w zakresie 40 dla uczniów klas drugich i w zakresie 100 dla uczniów klas trzecich.
W konkursie plastycznym „Plastuś”– uczniowie mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną na jeden lub więcej z zaproponowanych tematów:
1. Jesienna pocztówka.
2. Zakładka do książki.
3. Zaproszenie urodzinowe.
4. Znaczek pocztowy.

„Niech nam żyją nasze Mamy” – Dzień Matki w filii w Szczawinie

24 maja 2018 roku uroczystego powitania mam dokonała kierownik filii Pani Barbara Rutkowska. Potem dzieci starały się oddać swoim mamom to, czym one obdarzają je przez cały czas tj. miłość, dobro i ciepło. Wszystko to wypowiedziały wierszem i piosenką, każda mama miała okazję zobaczyć swoją pociechę na scenie. Na zakończenie były wspólne życzenia dla mam, własnoręcznie wykonane laurki, prezenty, uściski, całusy i uśmiech. Życzenia wszystkim zebranym paniom złożył również pan dyrektor Jacek Dobrzyński, życząc uśmiechu i dużo radości ze swoich pociech. Całą imprezę zakończył miły, słodki poczęstunek. Wszystko udało się znakomicie!

Eliza Skrzecz - Witkowska
Katarzyna Bochenek

Konkurs recytatorski „Wiersze znane i lubiane”

 

 
„Tak to z wierszami Pana rozstać się nie mogę, bo mi codziennie permanentnie wchodzą w drogę, Lecz mimo to, a może za to właśnie, chcę podziękować Panu za Jego baśnie, bajeczki, żartobliwe wiersze i figielki, za cały „Brzechwa dzieciom” twórczy okres wielki, za te perełki humoru i języka, i za życzliwość Twą, co wszystko przenika.” Halina Cieszkowska
17 maja odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu recytatorskiego dla klas 0-3 pod hasłem „Wiersze znane i lubiane”. Przed publicznością zgromadzoną w sali gimnastycznej naszej szkoły wystąpiło 28 uczniów z młodszych klas, którzy zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie w wierszach znanych poetów: Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Danuty Gellner, Danuty Wawiłow i innych. Zaproszeni uczniowie wraz z wychowawcami oraz rodzice mieli okazję wysłuchać wierszy: „Tańcowała igła z nitką”, „Murzynek Bambo”, Żuraw i czapla” „Włos”, „Szelmostwa lisa Witalisa”, „Rzepka”, „Lokomotywa” czy „Leń”. Mimo ogromnej tremy wszyscy uczestnicy wypadli świetnie. Za włożony trud i pracę występujący zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz nagrodami. Oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymali książki i nagrody rzeczowe. Występującym Recytatorom serdecznie dziękujemy i zachęcamy do udziału w konkursie za rok.
Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:
I kategoria wiekowa - klasy 0-1
1 miejsce-Zuzanna Kręgulec kl.Ia, Łucja Niegowska kl.0b, Natalia Gnys kl.Ib;
2 miejsce-Zofia Kucharczyk kl.0a, Jan Dąbrowski kl.0b, Filip Bielarczyk kl.0b, Dawid Mórawski kl.Ib;
Wyróżnienie:
Daniel Ciborowski kl.Ia, Aleksandra Kanclerz kl.0b, Maja Zięba kl.0c, Nikola Sawicka kl.Ib;
II kategoria wiekowa-klasy 2-3
1 miejsce-Natalia Dobkowska kl.IIa, Marta Dymerska kl.IIIa;
2 miejsce-Nikola Klimaszewska kl.IIIa, Adam Zalewski kl.IIIa, Natalia Zalewska kl.IIa,
3 miejsce-Oliwia Dudziec kl.IIIb, Szymon Skrzecz kl.IIIc, Aleksandra Parzych kl. IIb, Maja Stworzjan kl. IIIb;
Wyróżnienie:
Amelia Szczęsna kl.IIIb, Kacper Krupa kl.IIb;

Organizatorzy:
Krystyna Zacharek, Katarzyna Chilicka

NIEzwykła lekcja

Dnia 13 kwietnia nasza klasa na lekcji języka rosyjskiego prezentowała różne dania kuchni rosyjskiej. Wykazaliśmy się niezwykłym zaangażowaniem, wytrwałością i pomysłowością. Nasza Pani podzieliła nas w małe grupy, z których jedne osoby przyrządzały jedzenie, inne zadbały o oprawę muzyczną, a jeszcze inne przygotowały prezentacje o tradycyjnej kuchni rosyjskiej. Na naszych stołach pojawiły się: sałatka "Olivier", "Sasiski w cieście" (parówki w cieście)- z sosem do wyboru oraz "Bliny" -podawane na słodko. Nie zabrakło również tradycyjnego napoju czyli "ciaja" z prawdziwego tulskiego samowara, w którym pyszną herbatę zaparzyła i podała nam w tradycyjnych szklankach Pani Ewa Lubiak. Uważam, że ta lekcja zostanie w naszych głowach na długo, a sam pomysł to ciekawa odskocznia od zwyczajnej lekcji w ławce.

Sebastian Kraska IID

Ogłoszenie

Dnia 22 maja 2018r.(wtorek) o godz. 1530 w stołówce szkolnej odbędzie się szkolenie wszystkich pracowników

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie.

Temat: Ochrona danych osobowych wg nowych przepisów – RODO.

Szkolenie przeprowadzi pani Magdalena Topa

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

 

Dyrektor S.P.  im. M. Kopernika w Goworowie

mgr Jacek Dobrzyński

Raperski koncert profilaktyczny „Ku wolności”.

14 maja 2018 r. w naszej szkole zabrzmiał wspaniały raperski koncert profilaktyczny „Ku wolności”.
Jego wykonawcami byli Jacek Zajkowski i Piotr Zalewski tworzący świetnie brzmiący duet pod nazwą „Wyrwani z niewoli”. Odbiorcami byli uczniowie klas VI, VII oraz gimnazjaliści z naszej szkoły a także zaproszeni na to wielkie profilaktyczne przedsięwzięcie uczniowie sąsiadującej z nami Szkoły Powiatowej. Pod wielkim wrażeniem tego znakomitego przekazu byliśmy wszyscy, nauczyciele i uczniowie. Natomiast aktywność i entuzjazm uczestniczących w wydarzeniu uczniów zachwycił prowadzących – Piotra i Jacka. Poruszyli oni bardzo ważne i trudne tematy, mianowicie kwestię braku akceptacji rówieśniczej i lęku przed odrzuceniem, kwestię nienaturalnego dążenia do idealnego wyglądu, kwestię braku zrozumienia i wsparcia przez najbliższych, kwestię szukania pocieszenia w ryzykownych zachowaniach i eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi. A tak naprawdę, każdy z nas potrzebuje miłości i wokół miłości to nasze życie się kręci. Koncert oraz świadectwo Jacka i Piotra oparte było na mocnych ponadczasowych wartościach jak właśnie miłość, rodzina i wiara. Interaktywne metody przekazu to był po prostu strzał w dziesiątkę. Cała sala uczniów wraz z opiekunami wznosiła ręce, powtarzała ważne hasła i śpiewała, kiedy trzeba było. Aktywność ta nie pozwalała na nudę i marazm. Wszyscy wyszliśmy z sali „naładowani” pozytywną energią unoszącą się w powietrzu podczas koncertu. Uczniowie i nauczyciele wyrażali swoje ogromne zadowolenie z możliwości udziału w nim.

Organizator – Joanna Gryczka

Ogłoszenie

ZEBRANIA KLASOWE Z RODZICAMI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. KOPERNIKA W GOWOROWIE ODBĘDĄ SIĘ 17 MAJA 2018 r. (CZWARTEK) o godz.:
15.30 – 16.00 – SPOTKANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KLAS (w klasach i pomieszczeniach według harmonogramu przydziału) – SZKOŁA PODSTAWOWA;
16.00 – 16.30 – SPOTKANIE RODZICÓW Z DYREKCJĄ SZKOŁY W SALI GIMNASTYCZNEJ;
16.30 – 17.00 – SPOTKANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KLAS (w klasach i pomieszczeniach według harmonogramu przydziału) – ODDZIAŁY GIMNAZJALNE;
17.00 – SPOTKANIE DYREKCJI SZKOŁY Z RADĄ RODZICÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ.
NAUCZYCIELE, KTÓRZY NIE MAJĄ WYCHOWAWSTWA POZOSTAJĄ DO DYSPOZYCJI RODZICÓW W GODZ. 15.15 – 17.15

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Zaproszenie

Tydzień zdrowia w świetlicy


Dni 9 - 13 kwietnia 2018 roku upłynęły w naszej świetlicy pod hasłem zdrowia. Głównym celem zajęć świetlicowych była promocja zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania i profilaktyki medycznej, a także zwrócenie uwagi na ogromną rolę aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W "Tygodniu zdrowia" wzięli udział uczniowie klas 0 - IV, którzy spędzają w świetlicy najwięcej czasu.
Poniedziałek - piramida zdrowego żywienia
Zdrowy tydzień rozpoczął się od wyjaśnienia uczniom wyrażenia "piramida zdrowego żywienia". Nawiązuje ono do kształtu piramid egipskich. Na wierzchołku znajdują się te produkty, których musimy jeść najmniej, a podstawa - to te produkty, które powinny być najważniejszą częścią jadłospisu. W niej znajduje się też aktywność fizyczna i ruch. Dzieci oglądały w Internecie piramidę zdrowego żywienia i starały się zapamiętać jakie produkty znajdują się w poszczególnych jej piętrach. Kolejnym etapem zajęć było powklejanie i powycinanie różnych produktów na wycięty kształt piramidy. Świetliczaki poradziły sobie z tym zadaniem bezbłędnie.
Wtorek - pierwsza pomoc przedmedyczna
Dziewczęta z klasy III b należące do Harcerskiego Klubu Ratowniczego, pod opieką Pana Jarosława Karpińskiego, przeprowadziły szkolenie dla uczniów klasy 3c z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W czasie zajęć dziewczęta przekazały informacje jak postępować z osobą, która jest nieprzytomna, nie oddycha lub praca jej serca została zatrzymana. Chętni uczniowie mogli przećwiczyć układanie poszkodowanego w pozycji ustalonej bocznej oraz na fantomie przeprowadzić resuscytację krążeniowo - oddechową (RKO). Myślę, że zajęcia podobały się i z całą pewnością wiele nauczyły naszych uczniów.

Światowy Dzień Ziemi w filii w Szczawinie

Dnia 27.04.2018 r. w Filii w Szczawinie z okazji Światowego Dnia Ziemi który obchodzony jest 22 kwietnia odbył się „Ekologiczny pokaz mody”. Rodzice wraz z dziećmi wykonali stroje z materiałów przeznaczonych do recyklingu m.in. papieru, folii, rolek po papierze, gazet, butelek plastikowych, tektury, nakrętek, a następnie dzieci zaprezentowały je na przedszkolnym wybiegu.
Jury oceniło, że najciekawsze przebranie z surowców wtórnych mieli: Marysia Wiśniewska , Amelka Parzych, Kacper Samoraj. Komisja nie miała jednak łatwego zadania, bo wszystkie stroje były fantastyczne, zaś dodatki takie jak: torebki, biżuteria, nakrycia głowy zachwyciły oglądających. Dzieci – modelki i modele prezentowały swoje stroje jak prawdziwe gwiazdy, przechodząc po wybiegu i pozując do zdjęć. Każda kreacja była piękna i niepowtarzalna. Za występ i zaprezentowanie swojego stroju dzieci otrzymały dyplomy i nagrody. To była świetna zabawa.
Dziękujemy i gratulujemy pomysłowości. Szczególne podziękowania dla rodzicom za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie strojów.

Barbara Rutkowska
Katarzyna Gałązka

Zabawy Młodego Einsteina


Kierując się słowami Alberta Einsteina, że zabawa jest najwyższą formą nauki, powstał pomysł doświadczalnych lekcji otwartych pod tytułem „Zabawy Młodego Einsteina”, które odbyły się 23 i 24 kwietnia 2018 r. w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie.
Głównym wyzwaniem zajęć było opisanie w nieskomplikowany sposób prostych i zdawałoby się oczywistych faktów. Okazało się, że najlepszą formą zaspokojenia ciekawości dziecka są eksperymenty i zabawy badawcze, które stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju. Rozwijają one również umiejętność myślenia przyczynowo - skutkowego, porównywania i uogólniania.
Fizyka i chemia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej są piękne, fascynujące, mają w sobie coś z bajki i czarów. Otwiera to drogę pytaniom i ukazuje wiedzę w atrakcyjnym świetle.
Przeprowadzone doświadczenia aktywizowały wszystkie analizatory mózgu dziecka i sprzyjały pełniejszemu przyswojeniu materiału wynikającego z podstawy programowej. Pozwalały dzieciom na samodzielne odkrywanie odpowiedzi i formułowanie wniosków.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie dziesięciu klas z oddziałów 0-III szkoły podstawowej wraz z nauczycielami. Na lekcjach dzieci poznały zależności między ziemią, wodą, tlenem czy dwutlenkiem węgla. Przekonały się, że napoje gazowane to nic dobrego oraz jak bardzo potrzebna nam jest czysta i zadbana planeta Ziemia.
Równie ważnym punktem zajęć, było poznanie zasad bezpieczeństwa w pracy naukowca oraz unikanie wypadków związanych z zatruciem, spowodowanym przez substancje znajdujące się w nieoznaczonych pojemnikach.
Uczniowie dowiedzieli się, że baterie są niebezpieczne dla środowiska i jak należy z nimi postępować. Dowodem na to jest pełen pojemnik zużytych baterii, które zostaną przekazane odpowiedniej instytucji.
Wszystkim uczestnikom lekcji dziękuję za czynny udział i zaangażowanie.

Anna Miłek

Konkurs Piosenki Szkolnej


12 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Goworowie odbył się „Konkurs Piosenki Szkolnej”. W tym roku na scenie zaprezentowało się 29 uczniów naszej szkoły z klas 0 -7
Celem konkursu była popularyzacja śpiewania wśród uczniów, możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i talentu muzycznego na forum szkoły a także uzyskanie nowych doświadczeń.
Umiejętności wokalne wykonawców oceniało Jury w składzie: p. Jarosław Ptak -przewodniczący komisji konkursowej, p. Beata Ciepierska i ks. Andrzej Czyżewski.
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników festiwalu, Jury postanowiło wyróżnić następujących uczniów:
Kategoria klas 0-1
- Maja Dudziec
- Karolina Kukulska
Kategoria klas 2-3
- Maja Stworzyjan
- Marta Dymerska
Kategoria klas 4-5
- Paweł Twardziak
- Emilia Ciepierska
- Maja Strzałkowska
Kategoria klas 6-7
- Aleksandra Bochenek
- Izabela Depta
- Weronika Błaszczak
Po odczytaniu werdyktu jury Pan Dyrektor Jacek Dobrzyński wręczył wszystkim uczestnikom dyplomy i nagrody.
Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Rady Rodziców oraz Opiekuna Samorządu Uczniowskiego SP pani Edycie Furmaniuk za ufundowanie nagród rzeczowych.
Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim, którzy brali udział w konkursie.

Organizatorzy:
Beata Ciepierska
Edyta Waszkiewicz